Kadrę naszej szkoły stanowią:Dyrekcja

 • dyrektor – matematyk, logik – posiada wieloletnie doświadczenie akademickie, w tym również w pracy z nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego.

Nauczyciele

 • nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego – pedagog wczesnoszkolny, oligofrenopedagog – odpowiedzialny za przekaz merytoryczny, stronę opiekuńczo-wychowawczą oraz działania terapeutyczne;
 • nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego – pedagog wczesnoszkolny – odpowiedzialny za przekaz merytoryczny, ze szczególnym uwzględnieniem treści matematycznych;
 • nauczyciel matematyki matematyk odpowiedzialny za przekaz treści matematycznych w klasach IV-VII oraz wspierający merytorycznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej;
 • nauczyciel matematyki – matematyk – odpowiedzialny za działania rozwijające myślenie i wyobraźnię matematyczną oraz zajęcia z programowania;
 • nauczyciel języka polskiego polonista odpowiedzialny za przekaz treści polonistycznych w klasach IV-VII oraz wspierający merytorycznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji polonistycznej;
 • nauczyciel przyrody i biologii odpowiedzialny za przekaz treści przyrodniczych i naukę biologii w klasach IV-VII oraz wspierający merytorycznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji przyrodniczej; 
 • nauczyciel fizyki;
 • nauczyciel chemii;
 • nauczyciel techniki i informatyki;
 • nauczyciel języka angielskiego;
 • nauczyciel języka niemieckiego;
 • nauczyciel geografii;
 • nauczyciel historii;
 • nauczyciel muzykimuzykodpowiedzialny za edukację muzyczną w klasach I-VII;
 • nauczyciel plastyki – artysta plastyk – odpowiedzialny za edukację plastyczną w klasach I-VII;
 • nauczyciel wychowania fizycznego – z uprawnieniami do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, instruktor pływania – odpowiedzialny za wychowanie fizyczne w klasach I-VII.

Specjaliści

 • psycholog szkolnySzkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie sprawowania opieki nad uczniami oraz udzielania wsparcia rodzicom i nauczycielom;
 • pedagog szkolny – pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnejodpowiedzialny za specjalistyczne zajęcia pedagogiczne, wspierający nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji społecznej oraz sprawujący opiekę pedagogiczną;
 • logopeda szkolny logopeda sprawujący opiekę logopedyczną nad uczniami.
Copyright Nazwa.pl