Realizacja celów merytoryczno-edukacyjnych
  1. Zapewnienie realizacji postawy kształcenia ogólnego.
  2. Metody pracy i metodyka przedmiotów dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów, również tych z trudnościami lub deficytami rozwojowymi.
  3. Szczególny nacisk położony na edukację matematyczną.
W ramach edukacji matematycznej:

Każdemu dziecku pomagamy odkryć świat matematyki, także dziecku z trudnościami.
W formie i treści przekazu uwzględnieniamy indywidualne możliwości ucznia tak, by uzyskać efekt stymulujący rozwój myślenia matematycznego u każdego z naszych uczniów, także tych z trudnościami lub deficytami rozwojowymi.

Zwracamy szczególną uwagę na możliwości każdego dziecka.
W przekazie treści matematycznych uwzględniamy prawidła rozwojowe wynikające z przyjętych koncepcji psychologicznych.

Pokazujemy elementy matematyki w różnych dziedzinach nauki i życia.
Wspomagamy rozwijanie myślenia matematycznego poprzez ukazywanie jego przejawów oraz analizę struktur matematycznych w całym procesie edukacyjno-poznawczym.
Bazujemy na tym, że każdy może myśleć matematycznie.
Kładziemy nacisk na fakt, że matematyka jest wbudowana w naturalne myślenie człowieka. Zachęcamy uczniów do ekspresji matematycznej. Stwarzamy warunki sprzyjające stawianiu pytań, formułowaniu sądów oraz tworzeniu opisów matematycznych.

Przekazujemy treści matematyczne w sposób poprawny i zrozumiały.
Realizujemy program edukacji matematycznej przekazując treści matematyczne w sposób ścisły, poprawny, zrozumiały i akceptowalny dla ucznia.

Proponujemy świetlicę matematyczną.
Organizujemy dodatkowe zajęcia o charakterze świetlicowo-edukacyjnym rozwijające i stymulujące myślenie matematyczne.
Realizacja celów opiekuńczo-wychowawczych
 
Przyjazne warunki do nauki w małej, bezpiecznej szkole.
Jesteśmy kameralną, bezpieczną placówkę obejmującą działaniami edukacyjno-wychowawczymi niewielką grupę uczniów.

Indywidualna praca z uczniem.
Dla każdego ucznia przygotowany jest indywidualny plan działań edukacyjno-wychowawczych uwzględniający jego potrzeby i możliwości. 

W szkole podmiotem centralnym jest uczeń. 
Ważne jest aby uczeń nie obawiał się formułować swoich myśli i prezentować ich, gdyż nawet jeśli nie uda się ich sformułować poprawnie, to próby takie są istotnym elementem edukacyjnym. 

Nauczyciel jest przewodnikiem w rozwoju ucznia.
Obserwując postępy edukacyjne ucznia nauczyciel podejmuje różnorodne działania dostosowane do wieku i możliwości ucznia, ukierunkowujące i stymulujące jego rozwój.

Wzajemna współpraca uczniów, również z różnych grup wiekowych.
Staramy się stworzyć uczniom warunki sprzyjające wspólnej nauce i wzajemnej współpracy. Uczymy słuchania ze zrozumieniem wypowiedzi innych osób, formułowania własnych sądów oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.
Copyright Nazwa.pl