Nasza szkoła ma na celu stworzenie kreatywnego i bezpiecznego środowiska edukacyjno-wychowawczego dla optymalnego rozwoju dzieci, przy równoczesnym wprowadzeniu ich w świat matematyki.
Cele merytoryczno-edukacyjne
  • Realizacja programów nauczania w zakresie nie mniejszym niż obowiązujący w szkolnictwie publi-cznym. 
  • Rozwijanie i stymulowanie myślenia matematycznego. 
  • Rozpoznawanie predyspozycji matematycznych i wspomaganie ich rozwoju. 
  • Kształtowanie umiejętności stosowania opisu matematycznego w różnych dziedzinach nauki i obszarach życia codziennego. 
  • Stymulowanie myślenia matematycznego dzieci, w tym również dzieci z deficytami rozwojowymi. 
  • Kształcenie umiejętności posługiwania się przekazem matematycznym. 


Cele wychowawczo-opiekuńcze
  • Stworzenie kameralnych warunków sprzyjających indywidualnej pracy z uczniem. 
  • Umożliwienie każdemu uczniowi podążania własną ścieżką rozwojową w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. 
  • Wspieranie rozwoju każdego ucznia poprzez akceptację jego potrzeb i wykorzystanie indywidualnych możliwości. 
  • Stworzenie klimatu i warunków eliminujących rywalizację i promujących wzajemne współdziałanie uczniów w obszarach edukacyjnych i społecznych.
Copyright Nazwa.pl